Nasze cele

Nasze cele:

 1. Podnoszenie poziomu edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 2. Upowszechnienie wiedzy o walorach środowiska naturalnego Korzecznika i okolic.
 3. Promocja produktów regionalnych.
 4. Współudział w inicjowaniu i koordynacji działań szkoły i środowiska lokalnego.
 5. Rozwój idei przedsiębiorczości wśród członków stowarzyszenia i okolicznych mieszkańców.
 6. Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 7. Działalność charytatywna.
 8. Podtrzymanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.
 9. Ochrona i promocja zdrowia.
 10. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
 11. Promocja zatrudnienia aktywizacji zawodowej osób pozostających j bez pracy i zagrożonych utratą pracy.
 12. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 13. Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 14. Rozwój kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji.

Dodaj komentarz